Ý nghĩa của từ hw là gì:
hw nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ hw. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hw mình

1

2   1

hw


viết tắt của

1. homework: bài tập về nhà. những bài tập được giao cho học sinh làm ở nhà, nhằm giúp học sinh hiểu rõ bài hơn, đồng thời giúp kiến thức vừa học được không bị quên đi

2. Hardware: phần cứng của máy tính: bao gồm các thiết bị vật lý cấu thành máy tính như bàn phím, màn hình, ram, rom....
để phân biệt với phần mềm là các dữ liệu được lưu vào máy tính, không có dạng hình cụ thể
hansnam - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

2

1   0

hw


1. "Hw" ghi tắt của cụm từ "homework", nghĩa là bài tập về nhà. Ví dụ: My hw are very much (Bài tập về nhà của tôi rất nhiều)
2. "Hw" ghi tắt của cụm từ "housework", nghĩa là công việc nhà. Ví dụ: I'm doing housework (Tôi đang làm công việc nhà)
nghĩa là gì - Ngày 14 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của hw
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< headshot dark humor >>