Ý nghĩa của từ hoang phí là gì:
hoang phí nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ hoang phí. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hoang phí mình

1

0   1

hoang phí


đgt (H. hoang: không chính đính; phí: dùng quá mức) Dùng lãng phí tiền của: Của công là do mồ hôi nước mắt của đồng bào góp lại, bộ đội phải giữ gìn, bảo vệ, không được hoang phí (HCM).. Các kết quả t [..]
Nguồn: vdict.com

2

0   1

hoang phí


đgt (H. hoang: không chính đính; phí: dùng quá mức) Dùng lãng phí tiền của: Của công là do mồ hôi nước mắt của đồng bào góp lại, bộ đội phải giữ gìn, bảo vệ, không được hoang phí (HCM).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   2

hoang phí


Dùng lãng phí tiền của. | : ''Của công là do mồ hôi nước mắt của đồng bào góp lại, bộ đội phải giữ gìn, bảo vệ, không được '''hoang phí''' (Hồ Chí Minh)'' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

3   6

hoang phí


đgt (H. hoang: không chính đính; phí: dùng quá mức) Dùng lãng phí tiền của: Của công là do mồ hôi nước mắt của đồng bào góp lại, bộ đội phải giữ gìn, bảo vệ, không được hoang phí (HCM).
Hoàng Hà - Ngày 15 tháng 2 năm 2022

Thêm ý nghĩa của hoang phí
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hoang dại hoang phế >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa