Ý nghĩa của từ hit me up là gì:
hit me up nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ hit me up Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hit me up mình

1

1   0

hit me up


Tiếng lóng:
- Liên lạc với tôi (bằng phương tiện như gọi điện, gửi thư điện tử, nhắn tin qua ứng dụng,...)
Ví dụ 1: Please stop hitting me up while you have owed me $100 (Đừng liên lạc với tôi vì tiền nữa trong khi bạn đã mượn nợ tôi 100 đô.)
Ví dụ 2: Hit me up when you arrive there (Liên lạc ngay với tôi khi bạn đến nơi).
la gi - Ngày 21 tháng 9 năm 2019

Thêm ý nghĩa của hit me up
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< a quick fix from now on >>