Ý nghĩa của từ hiền sĩ là gì:
hiền sĩ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ hiền sĩ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hiền sĩ mình

1

2   0

hiền sĩ


(Từ cũ) người có trí thức có đức, có tài
Trần Phí Bình An - Ngày 29 tháng 3 năm 2016

2

0   1

hiền sĩ


Người trí thức nho giáo có đức hạnh.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   1

hiền sĩ


d. Người trí thức nho giáo có đức hạnh.
Nguồn: vdict.com

4

0   1

hiền sĩ


d. Người trí thức nho giáo có đức hạnh.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của hiền sĩ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hiếu thảo hiểm nghèo >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa