Ý nghĩa của từ hữu ích là gì:
hữu ích nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ hữu ích. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hữu ích mình

1

36   10

hữu ích


tt. Có ích: việc làm hữu ích con người hữu ích cho xã hội.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

25   13

hữu ích


tt. Có ích: việc làm hữu ích con người hữu ích cho xã hội.
Nguồn: vdict.com

3

19   15

hữu ích


có ích lợi trở thành một con người hữu ích Đồng nghĩa: bổ ích, hữu dụng Trái nghĩa: vô bổ, vô dụng, vô tích [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

10   17

hữu ích


Có ích. | : ''Việc làm '''hữu ích'''.'' | : ''Con người '''hữu ích''' cho xã hội.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của hữu ích
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hữu tình i tờ >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa