Ý nghĩa của từ hộ lý là gì:
hộ lý nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ hộ lý. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hộ lý mình

1

3   2

hộ lý


Người phụ trách giúp đỡ bệnh nhân tại bệnh viện trong những việc như ăn uống, đại tiểu tiện, tắm giặt, và trông nom vệ sinh phòng bệnh.. Các kết quả t [..]
Nguồn: vdict.com

2

1   1

hộ lý


Người phụ trách giúp đỡ bệnh nhân tại bệnh viện trong những việc như ăn uống, đại tiểu tiện, tắm giặt, và trông nom vệ sinh phòng bệnh.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   2

hộ lý


Người phụ trách giúp đỡ bệnh nhân tại bệnh viện trong những việc như ăn uống, đại tiểu tiện, tắm giặt, và trông nom vệ sinh phòng bệnh.
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của hộ lý
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hỗn độn tảo thanh >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa