Ý nghĩa của từ hải đường là ngọn đông lân là gì:
hải đường là ngọn đông lân nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ hải đường là ngọn đông lân. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hải đường là ngọn đông lân mình

1

1   0

hải đường là ngọn đông lân


Cây hải đường ở xóm đông ngả ngọn xuống
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

0   1

hải đường là ngọn đông lân


Cây hải đường ở xóm đông ngả ngọn xuống.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   1

hải đường là ngọn đông lân


Cây hải đường ở xóm đông ngả ngọn xuống
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của hải đường là ngọn đông lân
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thời gian biểu học vấn >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa