Ý nghĩa của từ gy là gì:
gy nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ gy Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gy mình

1

0   0

gy


viết tắt của "geneaology" có nghĩa:phả hê. Đây là các nghiên cứu về dòng dõi gia đình. Dòng dõi gia đình đã được truyền thông qua truyền miệng và sau đó, với sự phát minh ra chữ viết, đã được thông qua trên thông qua biên bản
thanhthanh - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của gy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< osha iem >>