Ý nghĩa của từ got it là gì:
got it nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ got it. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa got it mình

1

14   10

got it


Got it có nghĩa là Hiểu rồi, biết rồi. Sử dụng khi ta hiểu được ý của người đối thoại, nắm bắt được họ muốn nói gì rồi.

VD:

I want you to help me copy this document right now. - I got it.
Tôi cần anh giúp tôi photo bản tài liệu này ngay. - Tôi hiểu rồi.
lucyta - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

2

6   11

got it


Hiểu rồi hoặc là hiểu chưa nếu là câu hỏi.

Ví dụ: This one should be done like that. Got it? - Yeah, I got it.
(Cái này nên làm theo cách kia. Hiểu chưa? - Rồi, tôi hiểu rồi.)
vananh - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của got it
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< jai ho hyper >>