Ý nghĩa của từ ghé gẩm là gì:
ghé gẩm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ghé gẩm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ghé gẩm mình

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

ghé gẩm


(Khẩu ngữ) ghé vào, tạm nhờ vào để làm việc gì (nói khái quát) ăn ghé gẩm nhà hàng xóm
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0 Thumbs up   2 Thumbs down

ghé gẩm


Dựa vào.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   2 Thumbs down

ghé gẩm


đg. Dựa vào.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ghé gẩm". Những từ phát âm/đánh vần giống như "ghé gẩm": . ghé gẩm ghê gớm
Nguồn: vdict.com

4

0 Thumbs up   2 Thumbs down

ghé gẩm


đg. Dựa vào.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

<< ghi-ta ghém >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa