Ý nghĩa của từ get on well là gì:
get on well nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ get on well. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa get on well mình

1

22   5

get on well


Nghĩa là làm việc tốt, sống tốt hay hòa thuận với ai đó. Đây là cụm động từ trong tiếng Anh, ví dụ dưới đây:
I hope you can get on well with your husband soon.
Tôi hy vọng bạn có thể sớm hòa hợp lại với chồng mình.
lucyta - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

2

8   9

get on well


thích hợp với
Ẩn danh - Ngày 13 tháng 4 năm 2014

Thêm ý nghĩa của get on well
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< for a while ghen ăn tức ở >>