Ý nghĩa của từ for a while là gì:
for a while nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ for a while. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa for a while mình

1

10   6

for a while


Cụm từ này có nghĩa là "một lúc, một chút", chỉ khoảng thời gian ngắn.
ví dụ: Could you hold me for a while?
Anh ôm em một lúc được không?
Hoặc ví dụ: Please wait for me for a while
Vui lòng đợi tôi một chút
lucyta - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

2

7   9

for a while


là thành ngữ trong tiếng anh có nghĩa là một lúc, một chốc, một lát, một khoảng thời gian.
ví dụ They chatted for a while có nghĩa là họ đã nói chuyện một lúc với nhau
Minhthuy123 - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của for a while
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< me either get on well >>