Ý nghĩa của từ get on là gì:
get on nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ get on Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa get on mình

1

0   0

get on


Trong tiếng Anh, cụm từ "get on" có nghĩa là: tiếp tục (làm gì), có quan hệ tốt đẹp (với ai đó), lên tàu,...
Ví dụ: We get on the train at Plymouth and went up to London.
(Chúng tôi lên tàu ở Plymouth và đi đến London)
nghĩa là gì - Ngày 12 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của get on
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< highfun mi ca >>