Ý nghĩa của từ freedom là gì:
freedom nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ freedom. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa freedom mình

1

5   2

freedom


Sự tự do; nền tự do. | : ''to fight for '''freedom''''' — đấu tranh giành tự do | : '''''freedom''' of speech'' — tự do ngôn luận | Quyền tự do (ra vào, sử dụng). | [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

4   3

freedom


['fri:dəm]|danh từ sự tự do; nền tự doto fight for freedom đấu tranh giành tự dofreedom of speech tự do ngôn luận quyền tự do (ra vào, sử dụng)to give a friend the freed [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

4   3

freedom


| freedom freedom (frēʹdəm) noun 1. The condition of being free of restraints. 2. Liberty of the person from slavery, detention, or oppression. 3. a. Political independence. b. [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của freedom
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< frass freelance >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa