Ý nghĩa của từ follow-up là gì:
follow-up nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ follow-up. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa follow-up mình

1

4   2

follow-up


                                sự theo dõi, buổi hẹn tái khám
Nguồn: hoi.noi.vn

2

0   3

follow-up


Tiếp tục, tiếp theo. | Sự tiếp tục. | Việc tiếp tục, việc tiếp theo. | Bức thư tiếp theo bức thư trước đó; cuộc đi thăm tiếp theo cuộc đi thăm trước [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của follow-up
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< foin folly >>