Ý nghĩa của từ eye to eye là gì:
eye to eye nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ eye to eye. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa eye to eye mình

1

4   0

eye to eye


- Thường được dùng là "see eye to eye (to each other)": hợp nhau về suy nghĩ, cách nói chuyện... Tâm đâu ý hợp.
Despite sharing the same flat, Mary and Elise don't see eye to eye to each other at all.
(Dù ở chung trong một căn hộ nhưng Mary và Elise chẳng hợp nhau chút nào).
Phuongthao2013 - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

2

1   0

eye to eye


Trong tiếng anh, cụm từ là một thành ngữ chỉ sự đồng tình, cùng quan điểm, cùng một cách nhìn nhận về vấn đề nào đó: See eye to eye with somebody. (Lưu ý: "eye" chứ không phải là "eyes") Tức là thể hiện sự đồng ý của mình với người khác.
bao - Ngày 27 tháng 10 năm 2018

3

0   1

eye to eye


Trong tiếng Anh cụm từ "eye to eye" có nghĩa là mắt đối mắt
Ví dụ: I saw him eye to eye and then I fell in love with him. (Tôi đã nhìn anh ấy mắt đối mắt và sau đó tôi đã rơi vào lưới tình với anh ấy)
nghĩa là gì - Ngày 22 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của eye to eye
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xe hatchback gg trong dota >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa