Ý nghĩa của từ everywhere là gì:
everywhere nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ everywhere. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa everywhere mình

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

everywhere


['evriweə]|phó từ ở mọi nơi, khắp nơi, khắp chốnChuyên ngành Anh - Việt
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

2 Thumbs up   3 Thumbs down

everywhere


Ở mọi nơi, khắp nơi, khắp chốn.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< evermore exactly >>