Ý nghĩa của từ everywhere là gì:
everywhere nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ everywhere. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa everywhere mình

1

3   1

everywhere


['evriweə]|phó từ ở mọi nơi, khắp nơi, khắp chốnChuyên ngành Anh - Việt
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

2   3

everywhere


Ở mọi nơi, khắp nơi, khắp chốn.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của everywhere
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< evermore exactly >>