Ý nghĩa của từ everything là gì:
everything nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ everything. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa everything mình

1

6   5

everything


Mọi vật, tất cả, mọi cái, tất cả mọi thứ. | Cái quan trọng bậc nhất, điều quan trọng bậc nhất. | : ''money is '''everything''' to some people'' — đối với n [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

5   6

everything


['evriθiη]|đại từ mọi vật; tất cả mọi thứeverything was destroyed mọi thứ đều đã bị phá hủy cả cái quan trọng bậc nhất, điều quan trọng bậc nhấtmoney [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

3   5

everything


Máy tìm kiếm Everything là phần mềm tìm kiếm tập tin và thư mục một cách nhanh chóng cho Windows phát triển bởi Voidtool. Không như những chương trình tìm kiếm kh [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của everything
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< throw throve >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa