Ý nghĩa của từ everyone là gì:
everyone nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ everyone. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa everyone mình

1

8 Thumbs up   8 Thumbs down

everyone


Mọi người, tất cả mọi người, ai ai; mỗi người. | : ''everybody else'' — mọi người khác; tất cả những người khác | : ''everybody knows'' — mọi người đều biết, ai ai cũng biết [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

8 Thumbs up   9 Thumbs down

everyone


['evriwʌn]|Cách viết khác : everybody ['evribɔdi] như everybody Đồng nghĩa - Phản nghĩa
Nguồn: tratu.vietgle.vn
<< everyman photosensible >>