Ý nghĩa của từ even number là gì:
even number nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ even number. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa even number mình

1

4 Thumbs up   1 Thumbs down

even number


Số chẵn.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

3 Thumbs up   1 Thumbs down

even number


số chẵn
Nguồn: vietnamcentrepoint.edu.vn
<< avalanche impedance avalanche injection >>