Ý nghĩa của từ etc là gì:
etc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ etc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa etc mình

1

7 Thumbs up   1 Thumbs down

etc


viết tắt của cụm từ tiếng Latin: et cetera - dùng trong câu liệt kê, để thể hiện còn nhiều điều tương tự nữa nhưng không tiện nói ra hết

VD: nó mua một cái đèn, một cái ghế, một cái bàn etc...

tương tự như vân vân hoặc vv. tiếng Việt
hansnam - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

2

8 Thumbs up   3 Thumbs down

etc


Là từ viết tắt của et cetera, có nghĩa là vân vân, hàm ý có nhiều ý nữa không liệt kê ra hết.
Ví dụ: There are a lot of things in my room: table, chair, clock, computer, etc.
Có rất nhiều thứ trong phòng của tôi: bàn, ghế, đồng hồ, máy tính, vân vân...
lucyta - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

3

6 Thumbs up   2 Thumbs down

etc


là viết tắt của cụm từ et cetera’ trong tiếng việt có nghĩa là vân vân dùng để sử dụng sau một loạt danh sách để chỉ rằng còn có những thứ khác ngoài những thứ bạn vừa đề cập.
ví dụ Remember to take some paper, a pen, etc. nghĩa là hãy nhớ mang giấy, bút, vv...
Minhthuy123 - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

etc


vân vân vân vân và vân vân ......
afterclasses - Ngày 28 tháng 9 năm 2014

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

etc


Là từ viết tắt của từ et cetera, nghĩa là "vân vân", còn nhiều thứ có cùng đặc điểm với điều đã liệt kê trước đó nhưng quá dài để nhắc đến.
Ví dụ: Chúng tôi đã mua một số thứ để trang trí noel: cây thông, cờ trang trí, ngôi sao, vv. (We bought some things to decorate for Noel: small pine tree, bunting, Christmas stars, etc.
nga - Ngày 08 tháng 11 năm 2018

<< dlc an eye for an eye a tooth for a tooth >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa