Ý nghĩa của từ especially là gì:
especially nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ especially. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa especially mình

1

1   0

especially


Đặc biệt là, nhất là.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

especially


[is'pe∫əli]|phó từ đặc biệt là, nhất làĐồng nghĩa - Phản nghĩa
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

0   0

especially


Trạng từ: một cách đặc biệt
- Rất nhiều; nhiều hơn bình thường hoặc nhiều hơn những người khác hoặc những thứ khác
- (Được sử dụng để nhấn mạnh tầm quan trọng của một thứ trong số những thứ khác thuộc loại này hoặc để chỉ một điều trong số những thứ khác) rất; đặc biệt
la gi - Ngày 30 tháng 9 năm 2019


Thêm ý nghĩa của especially
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< monomania Esperanto >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa