Ý nghĩa của từ Esperanto là gì:
Esperanto nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Esperanto. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Esperanto mình

1

0   0

Esperanto


Quốc tế ngữ, tiếng Etperantô.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

Esperanto


ngôn ngữ nhân tạo quốc tế được dùng phổ biến nhất, có từ vựng xây dựng trên cơ sở những căn tố chung của nhiều ngôn ng [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Esperanto
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< especially monolingual >>