Ý nghĩa của từ end to end là gì:
end to end nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ end to end Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa end to end mình

1

6 Thumbs up   6 Thumbs down

end to end


1. Từ đầu tới cuối. Đồng nghĩa với through out
2. Kinh doanh: một thuật ngữ được sử dụng để chỉ điểm đầu và cuối của một dịch vụ hay phương pháp. Lý thuyết "End-to-end" coi trọng việc giảm bớt các bước trung gian, các tầng, lớp không cần thiết để nâng cao tính hiệu quả.
markarus - Ngày 27 tháng 7 năm 2013
<< just married keep calm and carry on >>