Ý nghĩa của từ ecosystem là gì:
ecosystem nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ ecosystem. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ecosystem mình

1

2   0

ecosystem


Hệ sinh thái.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

2   0

ecosystem


Hệ sinh thái
Nguồn: vietnamcentrepoint.edu.vn

3

2   0

ecosystem


hệ sinh thái large marine ~ hệ sinh thái biển lớn
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

Thêm ý nghĩa của ecosystem
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vaginula vaginate >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa