Ý nghĩa của từ each là gì:
each nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ each. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa each mình

1

7 Thumbs up   5 Thumbs down

each


Mỗi. | : '''''each''' day'' — mỗi ngày | Mỗi người, mỗi vật, mỗi cái. | : '''''each''' of us'' — mỗi người chúng ta
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

7 Thumbs up   7 Thumbs down

each


[i:t∫]|tính từ bất định |đại từ bất định|phó từ|Tất cảtính từ bất định (dùng với danh từ và động từ số ít) mỗion each side of the road ở mỗi bên đường cáia ring on each finger một chiếc nhẫn trên mỗi [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn
<< dwindle ear >>