Ý nghĩa của từ each là gì:
each nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ each. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa each mình

1

7   5

each


Mỗi. | : '''''each''' day'' — mỗi ngày | Mỗi người, mỗi vật, mỗi cái. | : '''''each''' of us'' — mỗi người chúng ta
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

7   7

each


[i:t∫]|tính từ bất định |đại từ bất định|phó từ|Tất cảtính từ bất định (dùng với danh từ và động từ số ít) mỗion each side of the road ở mỗi bên [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của each
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< dwindle ear >>