Ý nghĩa của từ du cư là gì:
du cư nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ du cư. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa du cư mình

1

0   0

du cư


Xem du mục
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   1

du cư


sống không cố định ở một địa phương, ở nơi này một thời gian rồi lại dời đi ở nơi khác; phân biệt với định cư.
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của du cư
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< du di đến nơi >>