Ý nghĩa của từ document là gì:
document nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ document. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa document mình

1

5   3

document


| document document (dŏkʹyə-mənt) noun Abbr. doc. 1. a. A written or printed paper that bears the original, official, or legal form of something and can be used to furnish decis [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

2   3

document


Văn kiện; tài liệu, tư liệu. | Chứng minh bằng tư liệu; dẫn chứng bằng tư liệu. | Đưa ra tài liệu, cung cấp tư liệu. | Văn kiện, tài liệu, tư liệu. | : [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   2

document


['dɔkjumənt]|danh từ|ngoại động từ|Tất cảdanh từ văn kiện; tài liệu, tư liệuthe spy stole secret government documents tên gián điệp đã đánh cắp tài liệu mật c [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

4

0   2

document


văn bản
Nguồn: speakenglish.co.uk

Thêm ý nghĩa của document
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< doctorat documentaire >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa