Ý nghĩa của từ diện tích là gì:
diện tích nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 9 ý nghĩa của từ diện tích. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa diện tích mình

1

38   12

diện tích


Diện tích là độ đo dùng để đo độ lớn của bề mặt. Diện tích bề mặt của một đối tượng là toàn bộ những gì ta có thể nhìn thấy của đối tượng. [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

23   10

diện tích


dt. 1. Bề mặt của ruộng, đất: cấy xong toàn bộ diện tích mở rộng diện tích trồng hoa màu. 2. Độ rộng hẹp của bề mặt nào đó: diện tích hình thang.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

22   9

diện tích


Diện là mặt. Tích là phép nhân 2 cạnh. Như vậy diện tích là bề mặt của tích 2 cạnh
Nguyễn Minh Đức - Ngày 23 tháng 4 năm 2015

4

22   10

diện tích


số các hình vuông đơn vị có trong một mặt phẳng hay trên một mặt không gian nào đó tính diện tích hình ch [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

15   9

diện tích


Bề mặt của ruộng, đất. | : ''Cấy xong toàn bộ '''diện tích'''.'' | : ''Mở rộng '''diện tích''' trồng hoa màu.'' | Độ rộng hẹp của bề mặt nào đó. | : '''' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

11   8

diện tích


Độ rộng của bề mặt sự vật
vu thị luyến - Ngày 17 tháng 4 năm 2015

7

11   11

diện tích


dt. 1. Bề mặt của ruộng, đất: cấy xong toàn bộ diện tích mở rộng diện tích trồng hoa màu. 2. Độ rộng hẹp của bề mặt nào đó: diện tích hình thang.
Nguồn: vdict.com

8

5   5

diện tích


Diện tích là kích thước bề mặt đo được của tích 2 cạnh.
Ẩn danh - Ngày 24 tháng 2 năm 2017

9

3   3

diện tích


diện tích là một đại lượng để đo độ rộng hẹp toàn bộ bề mặt của một hình bằng cách lấy độ dài 2 cạnh nhân với nhau
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 1 năm 2021

Thêm ý nghĩa của diện tích
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< diệc diệt vong >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa