Ý nghĩa của từ diện tích là gì:
diện tích nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 9 ý nghĩa của từ diện tích. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa diện tích mình

1

42 Thumbs up   12 Thumbs down

diện tích


Diện tích là độ đo dùng để đo độ lớn của bề mặt. Diện tích bề mặt của một đối tượng là toàn bộ những gì ta có thể nhìn thấy của đối tượng. [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

23 Thumbs up   9 Thumbs down

diện tích


Diện là mặt. Tích là phép nhân 2 cạnh. Như vậy diện tích là bề mặt của tích 2 cạnh
Nguyễn Minh Đức - 00:00:00 UTC 23 tháng 4, 2015

3

24 Thumbs up   11 Thumbs down

diện tích


dt. 1. Bề mặt của ruộng, đất: cấy xong toàn bộ diện tích mở rộng diện tích trồng hoa màu. 2. Độ rộng hẹp của bề mặt nào đó: diện tích hình thang.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

22 Thumbs up   10 Thumbs down

diện tích


số các hình vuông đơn vị có trong một mặt phẳng hay trên một mặt không gian nào đó tính diện tích hình chữ nhật đo diện t&iacu [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

15 Thumbs up   9 Thumbs down

diện tích


Bề mặt của ruộng, đất. | : ''Cấy xong toàn bộ '''diện tích'''.'' | : ''Mở rộng '''diện tích''' trồng hoa màu.'' | Độ rộng hẹp của bề mặt nào đó. | : '''''Diện tích''' hình thang.'' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

12 Thumbs up   8 Thumbs down

diện tích


Độ rộng của bề mặt sự vật
vu thị luyến - 00:00:00 UTC 17 tháng 4, 2015

7

12 Thumbs up   11 Thumbs down

diện tích


dt. 1. Bề mặt của ruộng, đất: cấy xong toàn bộ diện tích mở rộng diện tích trồng hoa màu. 2. Độ rộng hẹp của bề mặt nào đó: diện tích hình thang.
Nguồn: vdict.com

8

4 Thumbs up   3 Thumbs down

diện tích


diện tích là một đại lượng để đo độ rộng hẹp toàn bộ bề mặt của một hình bằng cách lấy độ dài 2 cạnh nhân với nhau
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 4 tháng 1, 2021

9

5 Thumbs up   5 Thumbs down

diện tích


Diện tích là kích thước bề mặt đo được của tích 2 cạnh.
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 24 tháng 2, 2017

<< diệc diệt vong >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa