Ý nghĩa của từ dear là gì:
dear nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ dear. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dear mình

1

2   0

dear


Dear /diə/ có nghĩa là: kính gửi, kính thưa, quý mến, thân yêu, thiết tha, chân tình (tính từ); người thân mến, người yêu quý (danh từ); ôi trời, trời ơi (thán từ);...
Ví dụ 1: Dear my son! (Gửi con trai yêu quý!)
Ví dụ 2: Oh dear, my head aches! (Ôi trời, sao đau đầu thế này!)
nghĩa là gì - Ngày 04 tháng 8 năm 2019

2

0   0

dear


Thân, thân yêu, thân mến, yêu quý. | : ''a '''dear''' friend'' — người bạn thân | : ''he is very '''dear''' to us'' — anh ấy rất thân với chúng tôi | Kính thưa, thưa; [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   0

dear


[diə]|tính từ|danh từ|thán từ|phó từ dearly|Tất cảtính từ thân, thân yêu, thân mến, yêu quýa dear friend người bạn thânhe is very dear to us anh ấy rất thân với [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn


Thêm ý nghĩa của dear
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< unmake unlike >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa