Ý nghĩa của từ daily là gì:
daily nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ daily. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa daily mình

1

3   1

daily


Daily news
Ẩn danh - Ngày 12 tháng 9 năm 2014

2

3   3

daily


hằng ngày ~ output sản lượng hàng ngày
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

3

3   3

daily


                                        hằng ngày; mỗi ngày
Nguồn: hoi.noi.vn

4

3   4

daily


Hằng ngày. | : ''one's '''daily''' bread'' — miếng ăn hằng ngày | : ''most newspapers appear '''daily''''' — hầu hết các báo đều xuất bản hằng ngày | Báo hàng ngày. [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

2   4

daily


['deili]|tính từ & phó từ|danh từ|Tất cảtính từ & phó từ hằng ngàya daily routine /visit /newspaper việc thường ngày/chuyến thăm hàng ngày/báo hàng ngàydaily meals c [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của daily
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< overarm our >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa