Ý nghĩa của từ dìu dịu là gì:
dìu dịu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ dìu dịu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dìu dịu mình

1

2   0

dìu dịu


như dịu (ng2, nhưng ý mức độ ít) hương thơm dìu dịu
Nguồn: tratu.soha.vn

2

2   1

dìu dịu


Dịu, ý mức độ ít.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của dìu dịu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nuôi spa >>