Ý nghĩa của từ dây loan là gì:
dây loan nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ dây loan. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dây loan mình

1

0   0

dây loan


Chỉ việc nối lại nhân duyên vợ chồng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

dây loan


Chỉ việc nối lại nhân duyên vợ chồng. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "dây loan". Những từ phát âm/đánh vần giống như "dây loan": . dây loan dấy loạn [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

dây loan


Chỉ việc nối lại nhân duyên vợ chồng
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của dây loan
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tự đắc tự vẫn >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa