Ý nghĩa của từ call off là gì:
call off nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ call off Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa call off mình

1

0   0

call off


Trong tiếng Anh, cụm từ "call off" có nghĩa là: ngừng lại, hủy bỏ, hoãn lại
Ví dụ: We had to call off the search when it became too dark to continue. (Chúng tôi đã phải ngừng cuộc tìm kiếm khi trời quá tối để tiếp tục)
nghĩa là gì - Ngày 12 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của call off
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tham sân nhất tiếu nại hà >>