Ý nghĩa của từ calcareous là gì:
calcareous nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ calcareous. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa calcareous mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

calcareous


Đá vôi. | Chứa đá vôi.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

calcareous


chứa vôi, giàu (thành phần) vôi, giàu canxi ~ concretion khối đá rắnmarly ~ macnơ giàu vôi
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn
<< cad calefactory >>