Ý nghĩa của từ cảm tưởng là gì:
cảm tưởng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ cảm tưởng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cảm tưởng mình

1

13   4

cảm tưởng


dt. ý nghĩ nảy sinh do cảm nhận, xúc động trước sự việc gì: phát biểu cảm tưởng ghi cảm tưởng của mình sau khi xem triển lãm.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

10   3

cảm tưởng


sự suy nghĩ hoặc ý nghĩ nảy sinh do tiếp xúc với sự vật khách quan phát biểu cảm tưởng trông quen quen, cảm tưởng như gặp ở đâ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

9   5

cảm tưởng


Ý nghĩ nảy sinh do cảm nhận, xúc động trước sự việc gì. | : ''Phát biểu '''cảm tưởng'''.'' | : ''Ghi '''cảm tưởng''' của mình sau khi xem triển lãm.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

9   7

cảm tưởng


dt. ý nghĩ nảy sinh do cảm nhận, xúc động trước sự việc gì: phát biểu cảm tưởng ghi cảm tưởng của mình sau khi xem triển lãm.. Các kết quả tìm kiếm liên [..]
Nguồn: vdict.com

5

0   1

cảm tưởng


Sự nhận xét về hành vi, sự vât, hiện tượng nào đó
Ẩn danh - Ngày 28 tháng 9 năm 2020


Thêm ý nghĩa của cảm tưởng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cảm phục purification >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa