Ý nghĩa của từ cạp đất mà ăn là gì:
cạp đất mà ăn nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ cạp đất mà ăn Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cạp đất mà ăn mình

1

3 Thumbs up   5 Thumbs down

cạp đất mà ăn


Ex: Mày không có tiền trên đời này thì mày cạp đất mà ăn (When you don't have money in this world, you can bite the dust instead)
pim_vi - 00:00:00 UTC 19 tháng 8, 2022
<< thấy gớm lồn >>