Ý nghĩa của từ cạp đất mà ăn là gì:
cạp đất mà ăn nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ cạp đất mà ăn Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cạp đất mà ăn mình

1

3   5

cạp đất mà ăn


Ex: Mày không có tiền trên đời này thì mày cạp đất mà ăn (When you don't have money in this world, you can bite the dust instead)
pim_vi - Ngày 19 tháng 8 năm 2022

Thêm ý nghĩa của cạp đất mà ăn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thấy gớm lồn >>