Ý nghĩa của từ cách ly là gì:
cách ly nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ cách ly. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cách ly mình

1

2   0

cách ly


x. cách li.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

1   0

cách ly


x. cách li.
Nguồn: vdict.com

Thêm ý nghĩa của cách ly
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Càng Long Cái Bàn >>