Ý nghĩa của từ be used to là gì:
be used to nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ be used to Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa be used to mình

1

2   0

be used to


Be used to +Ving là cấu trúc có nghĩa " quen với việc gì đó"
Ví dụ: i am used to getting up early = tôi quen dậy sớm
Be used to + Vè là cấu trúc bị động có nghĩa " được sử dụng để làm gì"
Ví dụ: this pen is not used to write= cái bút này không phải được dùng để viết.
Caominhhv - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của be used to
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ikr at the time >>