Ý nghĩa của từ ba rọi là gì:
ba rọi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ba rọi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ba rọi mình

1

1   0

ba rọi


. Ba chỉ. | . | Nửa đùa nửa thật, có ý xỏ xiên. | : ''Tính '''ba rọi'''.'' | Pha tạp một cách lố lăng. | : ''Nói tiếng Tây '''ba rọi'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

ba rọi


I d. (ph.). Ba chỉ.II t. (ph.). 1 Nửa đùa nửa thật, có ý xỏ xiên. Lối nói . Tính ba rọi. 2 Pha tạp một cách lố lăng. Nói tiếng Tây ba rọi.
Nguồn: vdict.com

3

0   0

ba rọi


I d. (ph.). Ba chỉ. II t. (ph.). 1 Nửa đùa nửa thật, có ý xỏ xiên. Lối nói . Tính ba rọi. 2 Pha tạp một cách lố lăng. Nói tiếng Tây ba rọi.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

ba rọi


(Phương ngữ) ba chỉ thịt ba rọi Tính từ (Khẩu ngữ) nửa đùa nửa thật, có ý xỏ xiên lối nói ba rọi tính ba rọi pha tạp m [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của ba rọi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< anh hùng biến chứng >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa