Ý nghĩa của từ annual fee là gì:
annual fee nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ annual fee. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa annual fee mình

1

14   14

annual fee


annual tiếng Anh nghĩa là hàng năm
fee là khoản phí phải trả cho một dịch vụ nào đó

annual fee là một cụm từ tiếng Anh nghĩa là khoản phí hàng năm bạn phải trả cho một dịch vụ nào đó. một năm phải trả 1 lần, nếu không trả dịch vụ sẽ bị chấm dứt
VD: trả tiền truyền hình cáp theo năm chính là annual fee
hansnam - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

2

17   17

annual fee


annual fee
Ẩn danh - Ngày 13 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của annual fee
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< zip code you are welcome >>