Ý nghĩa của từ ankle là gì:
ankle nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ ankle. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ankle mình

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

ankle


Mắt cá chân. | : ''to kick (knock) one's ankles'' — đi hai chân chạm mắt cá nhau
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

ankle


['æηkl]|danh từ mắt cá chânto kick (knock ) one's ankles đi hai chân chạm mắt cá nhauankle socks bít tất ngắn (mang đến mắt cá thôi)Chuyên ngành Anh - Việt
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

ankle


Mắt cá chân
Nguồn: vi.house.wikia.com

4

2 Thumbs up   2 Thumbs down

ankle


                                       mắt cá chân
Nguồn: hoi.noi.vn

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

ankle


mắt cá chân
Nguồn: speakenglish.co.uk

<< anise anna >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa