Ý nghĩa của từ an tâm là gì:
an tâm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ an tâm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa an tâm mình

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

an tâm


Như yên tâm.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

an tâm


đg. Như yên tâm.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

an tâm


như yên tâm.
Nguồn: tratu.soha.vn

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

an tâm


đg. Như yên tâm.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "an tâm". Những từ phát âm/đánh vần giống như "an tâm": . an tâm An Tiêm ăn tham. Những từ có chứa "an tâm": . an tâm quan tâm [..]
Nguồn: vdict.com

<< an phận an ủi >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa