Ý nghĩa của từ against là gì:
against nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ against. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa against mình

1

0   0

against


Chống lại, ngược lại, phản đối. | : ''to fight '''against''' aggression'' — chiến đấu chống xâm lược | : ''to be '''against''' aggression wars'' — phản đối chiến [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

against


Trong tiếng Anh, từ "against" là giới từ có nghĩa là phản đối. Theo một công thức ngữ pháp ta có: warn (somebody) against doing something: cảnh báo ai không được làm gì.
Ví dụ: My mom warned us against eating it. (Mẹ tôi cảnh báo chúng tôi không ăn nó)
la gi sister - Ngày 10 tháng 9 năm 2019

3

0   0

against


[ə'geinst]|giới từ chống lại, ngược lại, phản đốito fight against aggression chiến đấu chống xâm lượcto be against aggression wars phản đối chiến tranh xâm lượ [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

4

0   0

against


"Against" là một động từ có ý nghĩa là "chống lại" một ai đó hay một cái gì đó. Ví dụ, khi bạn và một ai đó có chức quyền cao hơn bạn, họ đưa ra những mệnh lệnh không thoả đáng khiến vạn không hài lòng bạn sẽ đứng lên chống lại người đó.
bao - Ngày 10 tháng 10 năm 2018


Thêm ý nghĩa của against
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< aero aha >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa