Ý nghĩa của từ aberrance là gì:
aberrance nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ aberrance. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa aberrance mình

1

0   0

aberrance


Sự lầm lạc. | Sự khác thường.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   1

aberrance


sự nghiêng, sự lệch (so với chuẩn); sự sai lạc; sự khác thường
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

Thêm ý nghĩa của aberrance
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< specialise specialisation >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa