Ý nghĩa của từ specialisation là gì:
specialisation nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ specialisation Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa specialisation mình

1

1   1

specialisation


Sự chuyên môn hoá. | sự chuyên hoá.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của specialisation
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< aberrance aberrancy >>