Ý nghĩa của từ Vi đà là gì:
Vi đà nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Vi đà Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Vi đà mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Vi đà


The guardian facing the main hall of a temple.
Nguồn: buddhismtoday.com
<< Vi diệu Vi đà luận >>