Ý nghĩa của từ Vi đà là gì:
Vi đà nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Vi đà Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Vi đà mình

1

0   0

Vi đà


The guardian facing the main hall of a temple.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Vi đà
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Vi diệu Vi đà luận >>