Ý nghĩa của từ Vi đà luận là gì:
Vi đà luận nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Vi đà luận Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Vi đà luận mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Vi đà luận


Xem Phệ đà, Vệ đà.
Nguồn: buddhismtoday.com
<< Vi đà Vi đề hi >>