Ý nghĩa của từ Trường đời là gì:
Trường đời nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Trường đời. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Trường đời mình

1

9   3

Trường đời


xã hội, về mặt là nơi con người tiếp nhận kiến thức và kinh nghiệm thực tế kinh nghiệm trường đời những vấp váp trên trường đời [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

3   10

Trường đời


Em muốn làm vợ của BTS, muốn cưới các anh ấy
Jin đẹp trai
Suga swag
Jhope hi vọng
Namjoon hậu đậu
Jimin chim lùn
Taehyung good boy
Jungkook cute
Vk Bangtan - Ngày 19 tháng 1 năm 2022

Thêm ý nghĩa của Trường đời
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Trưởng thôn Trường độ >>