Ý nghĩa của từ Trường đời là gì:
Trường đời nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Trường đời. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Trường đời mình

1

9 Thumbs up   3 Thumbs down

Trường đời


xã hội, về mặt là nơi con người tiếp nhận kiến thức và kinh nghiệm thực tế kinh nghiệm trường đời những vấp váp trên trường đời [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

3 Thumbs up   10 Thumbs down

Trường đời


Em muốn làm vợ của BTS, muốn cưới các anh ấy
Jin đẹp trai
Suga swag
Jhope hi vọng
Namjoon hậu đậu
Jimin chim lùn
Taehyung good boy
Jungkook cute
Vk Bangtan - 00:00:00 UTC 19 tháng 1, 2022
<< Trưởng thôn Trường độ >>