Ý nghĩa của từ Trường độ là gì:
Trường độ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Trường độ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Trường độ mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Trường độ


độ dài (thường nói về âm thanh).
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Trường độ


[[Hình:Characteristic rock drum pattern.png|nhỏ|phải|300px|.]]Trong âm nhạc, trường độ là một khoảng thời gian cụ thể. Nó chính là độ dài của một nốt nhạc tùy thuộc vào thời gian tồn tại của sóng âm t [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org
<< Trường đời Trường đấu >>